PRIVACIDAD

Política de privacidad

Política de privacitat

Tractament de dades de caràcter personal

 Responsable del tractament:

D'acord amb el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, us informem que EVOPACK Solutions SL (d'ara endavant EVOPACK), amb CIF B62410204 i domicili social a Barcelona, al carrer Mallorca 272-276, 5è-3a, és el Responsable del tractament de les dades personals que pugueu facilitar a l'empresa, i podeu posar-vos en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades a través del correu electrònic: info@EVOPACK.net.

Segons el que estableix la normativa aplicable, les dades de caràcter personal tractades per part nostra s'inclouen en fitxers i bases de dades propietat de EVOPACK i tenen diferents finalitats.

 Finalitat i legitimació:

· Enviament de comunicacions comercials i promocionals. Consentiment.

· Gestió de la relació contractual i precontractual amb els clients. Compliment d'una relació contractual.

· Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat si ho sol·liciteu. Obligació legal.

· Funcionament del nostre lloc web/aplicacions mitjançant cookies tècniques i funcionals, així com la realització d'estadístiques. Interès legítim.

· Compliment dels nostres deures i obligacions de naturalesa legal pel que fa al manteniment de dades, així com per poder donar compliment a qualsevol requeriment d'informació sol·licitat per una autoritat competent. Interès legítim.

 Les categories de dades tractades són les següents:

· Dades d'identificació.

 · Codis o claus d'identificació.

· Adreces postals o electròniques.

· Informació comercial.

· Informació econòmica.

 

Fins que no se'ns comuniqui el contrari, entendrem que les dades facilitades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que ens doneu el vostre consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Les dades recollides són adequades per a les diferents finalitats descrites.

Les vostres dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats i pel manteniment de la relació contractual entre el client i el professional. Un cop finalitzada aquesta prestació, es conservaran durant els terminis legalment exigits. Pel que fa a l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic, es conservaran indefinidament fins que no ens indiqueu el contrari.

Les vostres dades s'han recollit per a diverses finalitats diferents que ens obliguen a conservar-les durant els terminis necessaris per al desenvolupament de les finalitats esmentades.

El tractament de les seves dades per part de EVOPACK es fonamenta en la sol·licitud dels béns i/o serveis posats a la seva disposició o, si escau, en el consentiment que se li sol·liciti per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments realitzats amb anterioritat.

DESTINATARI

Les dades personals facilitades no seran comunicades a tercers, excepte (i) obligació legal, (ii) quan sigui necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats o (iii) quan hagi acceptat expressament la seva comunicació. En tots dos casos, se li informarà degudament d'aquesta possibilitat abans de procedir a la comunicació de les seves dades personals.

Serà responsabilitat de qui faciliti les dades a EVOPACK que aquestes siguin verídiques, exactes, completes, sent responsable de la seva veracitat i col·laborant amb EVOPACK per tal que les dades facilitades estiguin actualitzades en tot moment.

DRETS

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, pot enviar un escrit a l'adreça social del Responsable o bé un correu electrònic a l'adreça abans esmentada, indicant en l'assumpte del correu electrònic "Protecció de Dades", adjuntant una còpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 § Revocar els consentiments atorgats.

§ Accedir a les seves dades personals.

§ Rectificar les dades inexactes o incompletes.

§ Sol·licitar la supressió de les seves dades

§ Obtenir d’ EVOPACK la limitació del tractament de les dades.

§ Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

§ Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l'interessat consideri que EVOPACK ha vulnerat els seus drets reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

SEGURETAT

 EVOPACK tractarà les seves dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el deure de secret respecte a les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades.